Jste zde: Úvodní strana > Fondy EU v ČR > Programové období 2014-2020 > Programy > Program Interreg CENTRAL EUROPE

Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE

Program spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).Strategie programu se zaměřuje na výzvy, potřeby a potenciál na nadnárodní úrovni, tj. cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru, dle příručky pro žadatele (Application Manual). Projekty jsou pro projektové partnery z České republiky nadále spolufinancovány z ERDF (EFRR) do výše 85% způsobilých výdajů. 
 
Ze závěrů početných diskusí s odbornou veřejností na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států k obsahovému zaměření vyplynula následující témata, které mohou podporu z ERDF získat:

Prioritní osa 1     

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2    

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3    

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4   

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení
 

Řízením programu je, stejně jako u minulého programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni. Tyto instituce se nejvýrazněji podílely na přípravě programu; intenzivně byly zapojeny i členské státy, relevantní instituce a odborná či širší veřejnost. 

Příprava návrhu programu spolupráce probíhala původně pod názvem CENTRAL EUROPE 2020 již od r. 2012 s tím, že jednotlivé oddíly a přílohy návrhu byly postupně dopracovávány. 
Finální návrh byl Evropskou komisí schválen 16. prosince 2014 (aktuální anglická verze je v kategorii Programový dokument).

Podávání projektových žádostí 3. výzvy bylo v plánovaném lednovém termínu ukončeno. Čtvrtá výzva, která v období 2014-2020 představuje zároveň výzvu poslední, bude vyhlášena nejdříve na podzim 2018. Vyhlášení této výzvy bude zveřejněno na webstránce programu    .

Zájemcům o program je umožněno zapojit se do tzv. CENTRAL  Community a také PROJECT IDEAS database. S pomocí těchto databází lze vyhledávat kontakty na uchazeče, prezentovat vlastní projektové záměry včetně uvedení očekávaného cíle s již získanými partnery, anebo takto "oslovit" další vhodné projektové partnery. Využít je tedy mohou potenciální vedoucí a projektoví partneři, ale i tvůrci projektové myšlenky. 

 

Novinky

08.01.2018 - Společný sekretariát (JS) se sídlem ve Vídni vyhlásil výběrové řízení na novou pozici.

18.10.2017 - Program Interreg CENTRAL EUROPE připravil na příští měsíc tematické workshopy ke 3. výzvě. Akce se bude konat ve dnech 7.-8. listopadu v Praze a je určena pro zájemce ze všech států programového území; veškeré ...

16.10.2017 - Program Interreg CENTRAL EUROPE hledá nezávislé odborníky na hodnocení projektů.

07.09.2017 - Dne 12. 10. 2017 proběhne v Praze informační seminář ke 3. výzvě programu Interreg CENTRAL EUROPE

17.08.2017 - Dne 12. 9. 2017 proběhne v Praze finanční seminář pro pozvané účastníky - příjemce z 2. výzvy programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Program Interreg CENTRAL EUROPE

Základní informace

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace Interreg CENTRAL EUROPE 2020 v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3 
Tel: 224 862 213, 224 862 260
nadnarodni@mmr.cz
www.interreg-central.eu